Име на проектот – Меѓурегионален туризам преку култури (Interregional Tourism through Cultures (ITC)
Извор на финансирање – Интеррег – ИПА погранична програма Бугарија – Македонија
Водечки партнер – Интернационални иницијативи за соработка – Бугарија
Партнер од Македонија – Лидери на малцинствата за општеството – ЛМО Македонија
Буџет – € 57,940.96

Проектот предвидува да се направи истражување на потенцијалот на двете целни области да развијат алтернативен туризам и да ги идентификуваат локалитетите, услугите и традициите на природното и културното наследство што може да го зајакнат туристичкиот потенцијал во регионот.
За претставниците на целните групи ќе се организира серија од три обуки:

Ќе се состави водич за алтернативен туризам во целните области и ќе се развие веб-страница каде целото идентификувано природно и културно наследство и услуги ќе бидат прикачени на електронската мапа. Во Штип (МК) ќе се одржи завршна конференција за да се презентираат резултатите од проектот и да се дискутираат можностите за идна соработка во регионот.

Резултати од проектот:

  • Идентификувани најмалку 40 локации на природно и културно наследство и 40 алтернативни услуги во 2 целни области;
  • Пoтенцијалот на целните области да развијат алтернативни туристички студии;
  • 60 претставници на целните групи информираа и обучија како да го зачуваат и управуваат со природното и културното наследство и како да воспостават одржлив бизнис;
  • Два туристички културни саеми со повеќе од 60 клучни актери организирани во Благоевград (БГ) и Штип (МК);
  • Креирај водич за алтернативен туризам;
  • Веб-страница;
  • Развиен водич за алтернативен туризам; развиена веб-страница; завршна конференција на која присуствуваа повеќе од 50 претставници од целните групи и клучните актери од областа на туризмот одржана во Виница (МК).

Целна група:

  • Луѓе, семејства и бизниси кои обезбедуваат специфични туристички услуги;
  • Биопроизводители и био-фарми;
  • Библиотеки, културни и информативни туристички центри.