Благодарение на нашиот сегашен проект, направено е истражување од постоечкото природно и културно наследство, обичаите и традициите на живеење, како и постојните фарми и семејни бизниси кои го поддржуваат руралниот развој и кои можат да бидат од интерес за развојот на туризмот во регионот. Студијата беше спроведена на територијата на четирите планински општини во Бугарија – Разлог, Банско, Белица и Јакоруда, а во Македонија истражувањето беше спроведено во следните четири општини: Штип, Пробиштип, Виница и Кочани. Теренското истражување беше направено од страна на надворешна компанија – подизведувач со долгогодишно искуство во областа на истражувањето. Се покажа дека сите осум општини имаат потенцијал да развијат различни и алтернативни форми на туризам. Утврдените карактеристики за сите целни општини беа дека тие се состоеја од различни религиозни и етнички малцински групи, како што се Ромите, муслиманите, бугарските Мухамеди, валцевите и Турците. Оваа разновидност на регионот со сите свои традиции и култури може да биде предуслов за привлекување посетители и обезбедување на одржлив развој на регионот преку туризам. Врз основа на собраните информации, беше подготвена анализа за потребите на алтернативниот туризам на териториите на осумте општини во прекуграничниот регион. Анализата е достапна на три јазици – бугарски, македонски и англиски и може да послужи како основа за многу туристички пакети.