Лесновскиот кратер е еден од најсочуваните и најкарактеристич-ни кратери во оваа област, прогла-сен е за споменик на природата и се наоѓа на списокот на геолошки- те раритети. Лесновскиот кратер се споредува со стариот кратер на вулканот Етна во Италија. Познат е како подрачје со рудни наоѓа-лишта како: олово, цинк, бакар, сребро и уран.
Од особена важност се вулкан-ските карпи т.н. ингимбрити кои никаде на друго место не се про-најдени на толку голема површина и во толку голема маса.

Адреса

Нашата адреса:

Лесновска кратер

GPS:

41.620062303013306, 21.55191421508789

Телефон:

-

Email:

-

Веб:

-