Рудникот за оловноцинкова руда, се наоѓа во источните делови на Кратовско-злетовското вулканогено подрачје, на оддалеченост од 7 км од Пробиштип.Во геолошката градба на наоѓалиштето учествуваат, главно, вулкански карпи претставени со различни типови на андезити, дацити, игнимбрити, дацито-андезити, вулкански туфови и друго. Оловно-цинковата минерализација во наоѓалиштето е контролирана, најчесто, од раседните структури. Според генетските услови на настанок, жиченото оловно-цинково наоѓалиште Добрево е формирано во субвулкански услови, во рамките на хидротермалниот стадиум на формирање. Содржината на главните метали во просек е: 9% олово, 3% цинк, 45 g/t сребро и зголемени содржини на кадмиумбизмитзлатоарсениндиумгалиумгерманиум и др.Главни рудни минерали и носители на оловото и цинкот се галенитот и сфалеритот, редовно следени од халкопириттетраедриттенантитпиритборнитенаргит и др.

Адреса

Нашата адреса:

Rudnik Zletovo, Probistip,MK

GPS:

41.9884531837, 22.2332747653

Телефон:

-

Email:

-

Веб:

-